GASTRONOMICA A COCCONATO 9ottobre 2011 S.O.S. dal C.A.V.
ott 14

Dà e avé                                                                                                                                            

 Adèes tüt è regulà

D’l'ecunumia dar mârcà                     

Cul ch’a cöenta praticamèent

Èn i parametri  vigèent

Ch’èn di nümar da rispetà

Lìmit ch’a spöe no pasà

Guàai s’tâ sbàal e t’vè da là

L’è finì e tè spacià

Èn i nümar ch’a fà girà

Tüt ar viiv d’ra sucetà

Ch’a vàrdan no sa gh’è lameent

E ar tribülà d’ra geent

Sa gh’è

da fà turnà i cöent

Dà e avé

fà mia da scöent

Dà e avé

Ma che masté

A  ra fěn tüt và a restà

A chi ar coent là giamò  pagà

Pagelines | Design